Добре дошли в системата за вътрешно отитане и мониторинг на проекти!

Основна цел на системата е да подпомогне дейностите по управление и отчитане на проекти, като осигури среда за събиране на информация за извършени дейности от участниците, проследяване на планомерното получаване на планираните резултати и автоматизирано извършване на справки и създаване на отчети.

Системата поддържа следните базови функционалности:
  • моделиране на проект – времева рамка, етапи, планирани дейности, участници и др.
  • публикуване на информация и документи за планирани и приключили дейности (времеви план-графици, протоколи, снимки, анализи и др.);
  • извършване на справки за отчетни периоди;
  • генериране на междинни и окончателни отчети за напредъка и изпълнението на задачите по проект;
  • управление на потребители с различни права за достъп до системата и др.
Към настоящия момент системата се използва екпериментално за вътрешно отичане на 2 проекта, финансирани от Европейския социален фонд:
  • BG051PO001-4.3.04-0064, Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование;
  • BG051PO001-3.1.08-0041, Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС).
За въпроси и препоръки: hadjikolev@uni-plovdiv.bg (Емил Хаджиколев)
КОМПАС Компас
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-3.1.08-0041 "Стандартизиране и интегриране на разнотипни
информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.